Memòria IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS

Departament d’hoteleria

Curs 2003-2004

 

INDEX

 

Memòria departament

Memòria Ip

Mèmòria Optativa 4artESO

Memòria Mòduls CFC

 

MEMÒRIA DEPARTAMENT

 

 

1.- Dades professorat.

 

 

Des del mes de setembre de 2003 al mes de juny de 2004, la composició del departament d’hoteleria pel que fa a professorat s’ha mantengut així.

 

 

 

Iniciació professional.

 

 

 

 

 

 

Optativa de restauració 4 art ESO

 

 

Cicle formatiu de cuina Primer.

 

 

 

 

 

2- Dades Alumnat.

 

 

 

3- Valoració de la programació i compliment de la mateixa ( A cada una de les memories. Veure anexes)

 

 

4- Metodologia i recursos emprats ( veure prog)

 

 

 

5- Propostes per al curs vinent.

 

 

 

Proposta d’horari de professorat i hores d’activitats per al curs 2004-2005.

 

Iniciació professional.

9 hores de matèries bàsiques.

15 hores de formació específica.

1 tutoria alumnes.

1 tutoria pares.

2 hores angles

2 hores de fol

1 hora d’activitats complementàries.

2 hores d’FCT

 

Cicle formatiu cuina  primer.

 

10 Hores de preelaboració i conservació d’aliments.

10 Hores de tècniques culinàries.

3 hores d’administració i gestió de la petita empres.

2 Hores de Fol.

1 hora tutoria

1 hora tutoria pares

2 Hores Relacions en l’entorn laboral.

2 hores angles.

 

Cicle formatiu cuina segón

 

12 Hores de elaboració de productes culinaris

8 hores de rebosteria

6 hores d’elaboració i servei de plats a la vista del client

4hores d’ofertes gastronòmiques

1 tutoria

3 hores d’fct

 

Optativa restauració 4art ESO.

2 hores

Cap de departament.

3 hores.


 

PREVISIÓ PER AL CURS 2003-2004.

 

 

1 Professor de matèries bàsiques per a IP

1 Professor d’hoteleria i turisme

4 Professot tècnics de formació professional

1 Professor d’anglés.

 

 

 

També es sol·licita que els horaris , en el marc de les possibilitats de l’equip directiu, reuneixin les següents característiques:

 

 

 

 

 

 

 

 

Atte. El cap de departament d’hoteleria .

 

Sóller a 22 de juny de 2004

 


 


Memòria cicle formatiu de cuina. 

Modul . Tecniques Culinàries.

                                               IES Guillem Colom Casas novas. Sòller. Juny 2004

 

 

 

 

1:- Especificacions tècniques

 

            Familia Professional: Hoteleria.

            Denominaciò :Cicle formatiu de grau mitjà de cuina.

            Mòdul professional:Tecniques Culinàries

            Durada: 320  periodes lectius, 10 hores per setmana.

            Documents 6 base: BOE: nº60 11-3-94. Real decret 2219/1993 17-3-94.

            Nº d’alumnes matriculats a principi de curs: 16

           

 

Nº d’alumnes a final de curs: 13

            Nº de baixes:3

 

 

2.-Resultats acadèmics.

 

             Tots han superat l’assignatura ( veure anexes de resultats acadèmics)

 

 

 

 

3.-Recursos didàctics emprats

 

    ( els indicats a la programació)

 

 

 

4.-Bibliografia

 

    ( La indicada a la programació)

 

 

5.-Objectius generals assolits:

 

El Indicats a la prograrmació

 

 

 

 

 

 

 

6.-Objectiu específics assolits:

 

            6.1Coneixement dels subsectors de restauració , pastisseria i panaderia, i les seves relacions amb altres empreses.

            6.2 Adquisiciò del coneixament de tècniques bàsiques en  : menú, carta,i productes de rebosteria i pastisseria.

            6.3 Coneixament dels aliments i begudes més habituals dins els processos abans esmentats

            6.4 Coneixement de les pautes d`aprovisionament i utilització de documents .

           6.5 Coneixement dels sistemes de recepció de gèneres al magatzem.

           6.6 Coneixement  dels sistemes d`enmagatzament de gèneres i begudes.

          

                     

 

7.- Unitats teòrico/didàctiques realitzades al llarg del curs 2002-2003.

 

            Unitat 1 Coneixament del mòdul

            Unitat 2 Seguretat e higiene en el treball

            Unitat 3 Salses i fondos bàsics

            Unitat 4 Bolets

            Unitat 5 elaboracions bàsiques de pastisseria

            Unitat 6 Servei de restaurant : Carta , menú i buffet.

           

 

7.1-Activitats extraescolars.

 

( veure anexes)

 

 

 

8.- Avaluació.

 

            Continua i  avaluant els continguts teòrics amb un màxim d’un 50 %del total de la nota i els pràctics amb un 40% del total de la nota . El Restant 10% correspon a :    puntualitat i faltes d’assitència.

 

 

 

9.-Bibliogàfia.

           

            ( La indicada a la programació del mòdul)

 

 

 

 

 

 

10 Metodologia.

 

 

            L’ensenyament als cicles formatiu ( sobre tot en els mòdul pràctics ) es complexe . El procés d’ensenyar els continguts es contiuu i progressiu, adaptant-los a cada moment a la evolució pràctic de l’alumne.

             

            També s’intenta adaptar el procès d’ensenyamet a les activitat diàries del departament ( dinar, festes, etc) , intentant que siguin el més semblant possible al mercat laboral.

 

            Els continguts en cada que expresats en unitats didàctiques van sempre enllaçats, abarcant-los tots des de principi fins a final de curs.

 

            Sempre es realitzen sessions teòriques prèvies a les pràctiques.

 

            Es Dota a l’alumne de la suficient autonomia per a pendre decisions i poden autoavaluar-se ell mateix.

 

            Es complementa l’informació oral del professor, amb tots els recursos didàctics disponibles i adequant-los a la realitat laboral.

 

 

                                                                                              Sóller a 23 de juny de 2004

 

 


 

Memòria Optativa de 4art ESO

 

·        Dades alumnes:
o      10 alumnes, baixes 0

·        Resultats acadèmics veure anexes

·        Objectius ( segons programació)

·        Metodologia ( segons programació)

·        S’ha seguit tota la programació, amés d’afegir-s’hi noves activitats realitzades en conjunt amb el grups de cicle formatiu i iniciació professional

 

 

Soller a 23 de juny de 2004


 


MEMÒRIA D’INICIACIÓ PROFESSIONAL CURS 2003-2004

 

 

 

1. PERFIL PROFESSIONAL: SERVEIS RESTAURANT-BAR

 

 

El perfil professional és el de Serveis de Restaurant-Bar ja que a l’Institut hi ha el Cicle Formatiu de Cuina i d’aquesta manera es cobreixen i complementen les dues branques entre si. Fet que permet que una vegada iniciats els alumnes es puguin fer pràctiques de serveis al restaurant del centre.

 

           El perfil professional de Serveis de Restaurant-Bar té molt de futur a Sóller per tenir un entorn meravellós,bona comunicació i esser un lloc de visites turístiques.

 

 

2. PROGRAMACIONS: GENERALS I DE COMPONENTS FORMATIUS.

 

 

2.1. Adaptacions al context  sociolaboral i cultural i a les característiques dels alumnes.

 

Es fa un mòdul de SERVEIS DE RESTAURANT-BAR primer perquè es complementa amb el Cicle Formatiu de Cuina de l’Institut i també per ésser el més adequat al context sociolaboral de la comarca de Sóller ja que una de les seves principals activitats és la turística.

 

 

 

2.2. Grau de consecució dels objectius programats.

 

Els objectius programats, tractant-se d’alumnes d’Iniciació Professional, han de ser de fàcil consecució. Els alumnes en general superen els objectius programats i ha de servir d’intrducció dels alumnes al món laboral aprofitant les pràctiques a empreses.

 

 

 

2.3. Anàlisi de la metodologia emprada.

 

La metodologia és la d’assolir objectius de forma conseqüent i responsable veient el motiu pel qual les coses s’han de dur a terme per obtenir uns resultats adequats per poder ser presentats segons les exigències de les feines pròpies d’un restaurant obert al públic. S’empra aquesta metodologia per ser una de les finalitats de l’Iniciació Professional la sortida dels alumnes al món laboral i l’altra seguir estudis de Cicle Formatiu de Cuina amb una certa base professional i tenir la possibilitat de fer un treball de temporada un poc qualificat dins l’hoteleria.

 

 

 

2.4. Procés d’avaluació: procediments per avaluar la progressió dels alumnes i criteris de promoció.

 

 

Seguiment individual per part dels professors de totes les activitats realitzades pels alumnes.

 

Reforç de la personalitat i responsabilitat individual i de l’agilitat en la feina.

 

            Fomentar l’autoestima personal.

 

            Valorà la puntualitat i,la bona presència i la higine personal.

 

Explicació i repetició de les pràctiques no assolides.

 

Avaluació conjunta dels professors de Pràctiques, Bàsica , FOL i els professors d’Activitats Complemantàries pel fet de compartir unes hores setmanals dins l’aula  on es detecten els problemes individuals.

 

Reunions setmanals del professorat del departament d’hoteleria per a una posada en comú dels problemes generals o individuals dels alumnes i el professor de Formació Bàsica..

 

 

El llibres utilitzat per el professor d’especifica aquest any ha estat:Hostelería Curso completo de Servicios . Autor :Asunción López Collado Editorial Paraninfo.

L’any que ve es pot utilizatr el mateix llibre.

El Llibre que utilitzarà el profesor de formació básica :Llengua Catalana i literatura,Matemàtiques,Llengua castellana i literatura. Els autors dels llibres són:Joana Maria Coll Servera i Sandra G. Sotelo Ramón.  Edicions Cort L’editorial de les  Illes Balears

 

 

 

3.- ALUMNAT.

 

 

3.1.- Alumnes participants totals i per sexes, procedències, baixes (número, causa i anàlisi).

 

 

Els alumnes que han participat en el Programa d’Iniciació Professional al llarg del curs han estat 16. Han acabat el curs 11 alumnes; 11 han superat el curs i  al llarg del curs hi ha hagut 5 baixes.

 

 

Alumnes per sexes:

 

HOMES                                                                     DONES

 

Javier Busquets Garau                             Juana Maria Jorajuria Cañellas

Sebastián Coll Rullan                              M.Antonia Martinez Sanchez

Carlos Darder Rosell                               Maria Pilar Rodríguez Mas             

Antonio Gomila Mesquida         

Francisco Hernández Palma

Oscar Martinez Vivo

Andreu Nadal Bauza  

Andreu Bestard Enseñat  

Marcos Miguel Ramis

Samy de la Peña

Carlos Valenzuela Pasan

Gabriel Palmer Castell

Marcos Luis Hernández Carillo

 

                                                                                                                                     

 

Procedència:

 

Alumnes procedents de 2er, 3er  i de 4art D’ESO del propi Institut Guillem Colom Casasnovas,

     

Alumnes procedents del pròpi IES:

 

 Juana Maria Jorajuria Cañellas  4art ESO

Sebastián Coll Rullan                 4artESO    

 M.Antonia Martinez Sancher                         

Antonio Gomila Mesquida         3er ESO

Francisco Hernández Palma     

Oscar Martinez Vivo             

Marcos Miguel Ramis        

Samy de la Peña                         4art ESO

Carlos Valenzuela Pasan      repetir IP

Gabriel Palmer Castell          3er  ESO

Marcos Luis Hernández Carrillo 2on ESO             

                 

 

Altres procedències:

 

 Alumnes  procedents del Col.legi Sant Vicenç de Paül de Sóller:


 

Javier Busquets Garau

Maria Pilar Rodríguez Mas             

Andreu Nadal Bauza  

Andreu Bestard Enseñat

  

Alumnes procedents del Col.legi del  Sagrats Cors de Sóller:

 

Carlos Darder Rosell

 

  Baixes:

 

Durant el curs 2003/2004  s’ha produit cinc baixes.

 

Maria Pilar Rodríguez Mas

Javier Busquets Garau                            

Gabriel Palmer Castell

  Marcos Luis Hernández Carillo

  Carlos Valenzuela Pasan

 

 

3.2.- Progrés i resultats de l’alumnat: Certificacions, sortides (món laboral, prova d’accés, ...). Incloure fotocòpia d’acta final.

AJUDANT DE RESTAURANT I BAR

Llistat d’alumnes a principi de curs amb el seu resultat acadèmic a final de curs             

1)      Javier Busquets......Abandona el curs  en el mes de gener per anar a treballar a la construcció.

2)      Sebastia Coll.........Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà  l´FCT.

3)      Carlos Darder............Supera el curs ,apte a la prova d´acces a CFGMitja.Realitzà  l´FCT.

4)      Antonio Gomila.......Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitja .Realitzà l ´FCT.

5)      Francisco Hernandez........Supera el curs, apte a la prova d´accés a CFGMitja. Realitzà  l´FCT

6)Juana Maria Jorajuria......... Supera el curs,  Apte  a la prova d´acces al CFGMitja.Realitzà l´FCT.

7)Oscar Martinez.......Supera el curs, apte a la prova d´accés a CFGMitjà .Realitzà l´FCT.

8)      Marcos Miguel....... Supera el curs , apte a la prova d´accés a CFGMitja Realitzà l´FCT,

9)      Andres Nadal........Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

10)  Andreu Bestard...Supera el curs,apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

11)  Samy de la Peña..... Supera el curs., apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

12)  Gabriel  Palmer...Abandona el curs el mes de gener per anar a treball a la construcció.

13)  Maria Pilar Rodríguez............Abandona el curs  per anar a cuidar una persona major

14)   Carlos Valenzuela  ....... ...Abandona el curs el mes de gener per anar a treball a l ‘empresa familiar  .

15)  Marcos Luis Hernández....... ...Abandona el curs el mes de gener per anar a treball construccuió.

16)  Maria Antonia Martinez......Supera el curs,apte a la prova d’acces a CFGMitja.Realitzal’FCT.

 

 

11 alumnes estan orientats a presentar-se a les proves d´accés als cicles formatius de Grau Mitjà

 

 

Durant les  FCT el seu rendiment i desenvolupament personal va esser molt satisfactori,oferint les empreses la possibilat de contractre de feina.a tot . 

.

 

 

El nivell del curs s’ha de considerar molt bò. Podria haver estat més alt amb un poc d’esforç i un poc més de motivació per part de certs alumnes .Els alumnes demostraven interes per anar a fer les FCT

          

          

         Els alumnes han finalitzat el curs amb resultats acadèmics millorables amb un esforç personal,i també a les activitats duites a terme al taller cal destacar el bon resultat obtingut

a les d’Accès aCicles Formatius.      

       

        El grup ha estat compacte sense problemes de convivencia essent receptius a les propostes de les tasques propies del programa.

 

Sortides laborals:

 

 

     F.O.L.-Formació i Orientació Laboral

 

              La majoria dels alumnes han assistit regularment a classe i han participat mostrant

interès a les activitats i exercicis fets a classe.

  

        L´avaluació d´aquest curs ha sigut satisfactòria i els alumnes han assolit els objectius i

 han aprovat tots .

 

Al llarg del curs s’ha vist augmentada l’autoestima dels alumnes que a principi del curs era molt baixa , la motivació per la feina i l’estudi també ha augmentat.

 

Llibre utilitzat aquest curs ha sigut :Formación y orientación laboral (Garantía Social) Autor: Jerónimo Vera  Ed.Mc .Graw Hill.  Formación y orientación laboral.(Programas de garantía Social).J.J.Asencio Sánchez y J.Antonio Martín Guardo .Ed.Mad

L’any que ve es pot utilitzar el mateix llibre.

 

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

 

 

ANGLÈS.

 

                  Funcionament:

                                          Aquest curs ha funcionat de manera acceptable.

 

 

                  Valoració de la programació i compliment:

 

    Els alumnes han assolit els objectius programats                               

 

 

                   Metodologia:

                                      L’ estructura bàsica dels temes impartits té com a base la combinació de les quatre destreses principals d’escriure,llegir,parlar i escoltar.

 

                Criteris d’avaluació i resultats:

                                                                 De les quatre destrese he tengut amb compte bàsicament les d’entrendre i parlar malgrat que el reforç a nivell escrit ha sigut força important.A l’hora d’avaluar els alumnes el més important ha estat el seguiment de les classes i la seva actitud envers  l’assignatura                            

 

 

Llibre utilitzat aquest curs es :Powerbase Beginner Student’s Book.Powerbase Begonner Student’s study Book  Editorial Longman I material específic d’hoteleria del professor.

L’any que ve es pot utilitzar el mateix llibre.

 

 

INFORMÀTICA

 

              La majoria dels alumnes han assistit regularment a classe i han participat mostrant

interès a les activitats i exercicis fets a classe.

  

        L´avaluació d´aquest curs ha sigut satisfactòria i els alumnes han assolit els objectius i

 han aprovat tots .

 

         Material utilitzat :Fotocopies del  propi del professor.

         Espai utilitzat: aula d’informàtica.

         L’any que ve es pot utilitzar el mateix material i espai.

 

 

 

ACTIVITATS REALITZADES

 

 

1)          Durant tot el curs els alumnes han fet un servei de menjador el dimarts i un servei de bar el Dijous.

2)     Cercar bolets i classificar-los a la finca pública de Menut

3)      Festa de les verges. ( bunyols)

4)      Visita a Barcelona a alimentaria.

5)     Visita entorn de Sóller.

6)      Sopar de gala per a professor i personal no docent.( Sopar de Nadal)

7)     Fer Crespells per l´institut.

8)      .

9)     Buffet de gala.

10)Concurs d´amanides

11) Sopar final curs pares

12) Visit  a un hotel de Sòller

13) Assistèncis i participació a la Mostra de Cuina Mallorquina al recinte d’IFEBAL.

                     

 

4. EQUIP DE PROFESSORS.

 

 

4.1. Organització:

 

Organització:Enric Gaià  Professors de Taller, ha impartit les quinze hores setmanals dels mòduls corresponents dels Serveis de Restaurant-Bar, als alumnes d’Iniciació Profesional . Una hora relacionades amb tutoria.Una hora de reunió del departament, més les hores de FCT.I .

 

Josep Vicens Colom, Professor d’EGB Jaume Garcies Girbent, Rosario López Guirado han impartit les nou hores setmanals de Formació Bàsica,,una hora de Coordinació amb el departament d´hoteleria..

 

Isabel Cotillo, Professora d’Anglès, ha impartit tres hores setmanals d’Anglès a l’hoteleria.

 

      Imma Falco professor d´Hoteleria,  ha impartit dues hores setmanals de FOL.

                       

        Juan Antonio Fernadez  ha impartit una hora d’informatica

4.2. Tasques de coordinació, seguiment i avaluació.

 

 

Les tasques de coordinació i seguiment s’han duit a terme setmanalment i sobretot durant la hora  setmanal que han coincidit els professors de Taller i el professor de Formació Bàsica en el propi taller.També a vegades han assistit a les reunions de departament l’Equip Directiu per exposar i discutir temes propis del departament i problemàtiques relacionades amb ell.

 

Les tasques de coordinació i seguiment entre el Tutor i els professors d’Activitats Complementàries s’han resolt puntualment en converses tengudes en temps d’esplai.

 


 

Les tasques de coordinació i seguiment del grup d’Iniciació Professional i la resta de l’Institut s’han resolt directa i puntualment entre el cap d´estudis , el tutor i professors.

 

           Les tasques d’avaluació s’han realitzat durant les sesions d’avaluació que també ha servit per discutir les problemàtiques generals del curs.

 

La coordinació amb els pares s’ha resolt amb una reunió a l’inici del curs per explicar el desenvolupament del curs. . Les qüestions puntuals s’han resolt amb entrevistes amb els pares tant al centre com fora del centre i amb cridades telefòniques.

Per alguns problemes puntuals , han intervingut l´Equip directiu directament, amb la

col.laboració del tutor i resta de professors del curs.

 

 

L’avaluació ha estat contínua, positiva i raonada. Contínua: s’ha avaluat tant el Taller com la Formació Bàsica i la FOL tenint en compte el procés d’aprenentatge individual i marcant directrius de grup partint de les possibilitats personals de l’alumne. Positiva i raonada: sempre s’ha destacat el progrés tenint en compte la disponibilitat i la facilitat de cada alumne, les correccions s’han fet partint de la feina realitzada destacant lo ben fet per donar a entendre lo que havia de millorar. Valorant l’iniciativa i autoestima personal.

 

 

 

 

4.3. Formació, activitats realitzades i necessitats detectades.

 

Durant aquest curs els professors Enric Gayà Miró  , ha assistit a:

Curs Prevenció de riscs laborals  30h

Curs Progarmacions didactiques     40h

Curs           24h

Cursl  30h

Curs Power point              30h

 

            ha assistit al Curs Noves tecnologies 30h            

     .

La professora de castellà Rosario López Guirado ha assistit durant el curs acadèmic 2003-2004 al següent curs de formació: “Curs de Garantia Social” realitzat a Palma del 17/11/2003 al 17/11/2003 amb una duració total de vuit hores.

 

 

5. RECURSOS HUMANS

 

 

5.1. Resum de recursos emprats:

 

L’Institut està dotat de professorat i instal.lacions suficients per impartir la Garantia Social i el professorat té experiència per haver estat dins el programa.

 

S’han utilitzat els recursos de que disposa l’Institut i els recursos de fora de l’Institut fent visites.

 

 

5.2. Idoneïtat dels recursos per les necessitats del programa:

 

L’Institut està dotat dels recursos idonis per desenvolupar el programa d’Iniciació Professional, sempre es pot disposar de més recursos i conèixer les innovacions. Les instal.lacions necessiten les adaptacions puntuals a les exigències del mercat.

 

 

 

ACTIVITATS DE TUTORIA

 

Els alumnes del curs d’Iniciació Professional han disposat durant el curs d’una hora setmanal d’activitats de tutoria que s’adaptava bastant amb les programades pel departament d’Orientació pel 3er i 4rt curs d’ESO.

 

A més de les activitats de tutoria els alumnes d’Iniciació Professional necessiten un altre tipus de tutoria que és la de correcció constant d’actituts adquirides al llarg de la seva escolaritat que difereixen de la resta d’alumnes. Donat el nombre reduït d’alumnes moltes de les reflexions es poden fer extensives a tot el grup, altres és necessari agafar individualment a l’alumne i fer-li entendre la necessitat de corregir actituts, hàbits, vocabulari ...

 

Fomentar la puntualitat, l’aspecte físic relacionat amb les formes de vestir adequades als llocs de feina, correcció d’expresions i gests, .

 

6. VALORACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA, CONCLUSIONS I                                                       PROPOSTES DE MILLORA.

 

 

 

La valoració general del programa és  positiva ja que amb ell s’aconsegueix que els alumnes que patien una certa apatia per les activitats que desenvolupaven al centre i que per ells es convertia en una rutina i pèrdua de temps passen a ser alumnes actius i interessats per les activitats i tasques que han de desenvolupar per poder aconseguir els objectius marcats pel Departament d’Hoteleria de l’Institut. (Poder tenir obert el restaurant “BEN CUINAT” del taller d’hoteleria amb serveis de bar durant els esplais) i també poder participar al final de curs a les pràctiques d’empresa essent un pont per obtenir la primera feina.

 

      Aquesta valoració no es millor per la manca de motivació de certs  alumnes que varen iniciar el programa; la major part començaren amb poques ganes i només volian cumplir l´expedient de cara als seus pares i no haver de posar-se a treballar.;però cal destecar l’interès domostrat per altres i les ganes de col.loborar del alumnes amb més dificultats formatives bàsiques.

 

      Els onze  alumnes que han finalitzat les FCT, varen millorar la seva motivació i la seva actitut

personal envers la feina diaria. , estant molt satifets amb les FCT

.

Per obtenir un millor rendiment i més posibilitats de continuar els estudis de Cicles Formatius, seria desitjable que els alumnes siguin, majoritariament  dels cursos superiors de l’ESO per estar més formats a nivell acadèmic però sobre tot a ser més madurs i tenir una visió més pròxima al món laboral..

 

       Les tasques que han desenvolupat els professors dedicats a impartir la Iniciació Professional són tasques que suposen molta dedicació i adaptació envers els alumnes pel propi tipus d’alumnat, provocant un esgotament professional per esser una feina de constant seguiment d’un alumnat amb una personalitat característica; malgrat notar uns progressos i una millora de relació amb el professorat al llarg del curs notant la maduració de l’alumne, és convenient que el professorat rebi qualque alicient per part de l’administració que pot ser la realització de cursets creatius relacionats amb aquest tipus d’alumnat.

 

        Pel que fa a l’àrea de castellà, es podria mantindre el llibre de text utilitzat aquest any durant el curs impartit als alumnes de Restaurant i Bar però com un material de recolçament i tal vegada com a guia o per a resoldre els possibles dubtes dels alumnes.

        No tenim constància ni coneixem personalmet altres llibres de castellà per a desenvolupar el Curs de Garantia Social de forma satisfactòria; tan sols hem trobat un: * Primer curso de enseñanzas medias/ BUP, Lengua que es deixarà a disposició del professor/a d’àrea però que no el proposam ja que la seva edició està extinguida.

 

       Des del meu punt de vista, seria recomanable que el professor/a    preparara el m aterial que al seu criteri consideràs oportú.

        Enguany per a la matèria de castellà la professora  ha considerat adequat preparar material fotocopiable per als seus alumnes i ha utilitzat el llibre de text proposat l’any passat (COLL, J.Mª i SOTELO, S.: Lengua castellana y Literatura, Formación Básica, Iniciación Profesional, Garantía Social) molt esporàdicament.

 

 

 

*Referencia llibre de castellà: V.V.A.A: Primer curso de enseñanzas medias/ BUP, Lengua, editorial libros activos, S.A., Madrid, 1989. Estarà a l’aula de castellà número 109.                         

                                                                                Sóller, a 25 de juny de 2004

 

 

                                                                                              Els professors


 

 

Informe per a donar de baixa material del departament d’hoteleria.

 

 

 

Dia 18 de Juny de 2004, va èsser donada de baixa la picadora de carn famic, la amassadora industrial mod...............  i la robot famic del departament d’hoteleria ( cuina), amés de tot el material de cuina d’alumini  , ja que degut als més de 20 anys de funcionament, aquest era irregular (òxid, motors cremats), amb els consegüents problemes que d’aixó deriven a l’hora d’elaborar productes alimenticis.

 

El material  fou cedita la Fundació Deixalles de Sóller, que gratuïtament se’n feu càrrec.

 

 

 

 

 

 

 

            I perque consti a on convengui , ho signa.

 

El cap de departament d’hoteleria

 

Sóller a 25 de juny de 2004

 


 

 

INFORME ECONÒMIC DEL CURS 2003-2004.

 

 

 

Veure llibre de contes

Ingresos a 25 de juny de 2004:   8001,11 €

Despeses a 25 de juny de 2004: 8000,46 €

Saldo a 25 de juny de 2004:  0,65 €

 

Sóller a 25 de juny de 2004

 

 

 


 

Activitats extraescolars realitzades

 

Les indicades a la programació

 

 

 


 

 
 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ

FOL,AGE,REL ( VEURE ANEXES)

 

 


 

 

MEMÒRIA DE TUTORIA

1.- Confecció dels grups, horaris i grau d'acompliment.

1.1.- Confecció dels grups.

            Valoració de l'estructuració de grups. Suggeriments pel curs vinent.    

           

Cap suggeriment.

 

1.2.- Valoració del grau d'acompliment de l'horari. (Per part de l'alumnat.)

 

            En general l’alumnat del curs a tingut una petita mancança en puntualitat sobretot a primeres hores

 

2.- Alumnat: matrícula i incidències. (Altes i baixes, pèrdua del dret a l'avaluació contínua)

 

S’han donat de baixa 2 alumnes , un dels cuals ( Joan Mora Vicenç) ja no es va incorporra al curs i l’altre ( Colomna Jaume Vidal ) es va donar de baixa el més de novembre per problemes familiars.

Na Margarita Soler Busquets es va donar de baixa dels mòduls pràctics per motius familiar i per no poder assistir la totalitat de les hores.

3.- Les tutories.

3.1.- Les tutories amb els pares.

Pel que fa al nombre de reunions amb els pares, ha donat els resultats següents:         

 

 

CURS

 

Entrevistes sol·licitades pels pares

 

Entrevistes sol·licitades pel tutor

 

Entrevistes Realitzades

 

Telef.

dels pares

 

Telef.

als pares

 

Entrevistes individuals  amb els alumnes

CFC”

0

1

1

8

12

Vàries

                                                                          

3.2.- La coordinació dels tutors amb la Direcció.

            Valoració de les reunions setmanals.

 

Molt positiva, malgrat s’agrairia poder participar en les reunions amb la resta de tutors ( almanco 1 per mes)

 

            Valoració de la col·laboració amb el cap d'Estudis.

Molt positiva

             Suggeriments.

            Cap

 

4.- Avaluacions.

            Valoració de resultats.( Annex estadístiques per avaluació i assignatura )

            Suggeriments.

 

 

 

 

5.‑ Assumptes disciplinaris i normes de comportament.

            Valoració de la disciplina del curs.

            Sols hem tengut un problema de comportament amb Jose Núñez, que va eseer expuksat un dia. Però no es un nin conflictiu , no cal anar més enllà.

            Suggeriments

 

6 .- Atenció a la diversitat.

            Valoració de les adaptacions curriculars realitzades i el suport rebut pels alumnes

            Valoració de la coordinació amb el departament d’orientació

            Suggeriments

 

7. Relacions amb empreses. Pràctiques. ( només per a I.P. i Cicles Formatius)

 

8. Resultat de la valoració de les tutories per part dels alumnes . ( emplenar full adjunt )

 

9. Valoració de les tutories per part dels tutors . ( emplenar full adjunt )

 

 

 

 

 

Sóller a 25 de juny de 2005

 

 


MEMÒRIA DE TUTORIA               2003-2004

 

 

 

 

1-Confecció dels grups, horaris i grau d’acompliment.

 

 

1.1-Confecció  dels grups.

El grup estava compost per 16 alumnes  les seves edats eren entre16 i 18anys .5 alumnes no han finalitzat el curs.

Alumnes per sexes:

 

HOMES                                                                     DONES

 

Javier Busquets Garau                             Juana Maria Jorajuria Cañellas

Sebastián Coll Rullan                              M.Antonia Martinez Sanchez

Carlos Darder Rosell                               Maria Pilar Rodríguez Mas             

Antonio Gomila Mesquida         

Francisco Hernández Palma

Oscar Martinez Vivo

Andreu Nadal Bauza  

Andreu Bestard Enseñat  

Marcos Miguel Ramis

Samy de la Peña

Carlos Valenzuela Pasan

Gabriel Palmer Castell

Marcos Luis Hernández Carillo

 

                             

 

1.2-Valoració del grau d’acompliment de l’horari.

 

No totes les activitats del programa  s’han dut a terme ja que algunes activitats plantejaven actituds ja superades

 

2-Alumnat: matrícula i incidències.

AJUDANT DE RESTAURANT I BAR

 

Llistat d’alumnes a principi de curs amb el seu resultat acadèmic a final de curs             

6)      Javier Busquets......Abandona el curs  en el mes de gener per anar a treballar a la construcció.

7)      Sebastia Coll.........Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà  l´FCT.

8)      Carlos Darder............Supera el curs ,apte a la prova d´acces a CFGMitja.Realitzà  l´FCT.

9)      Antonio Gomila.......Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitja .Realitzà l ´FCT.

10)  Francisco Hernandez........Supera el curs, apte a la prova d´accés a CFGMitja. Realitzà  l´FCT

6)Juana Maria Jorajuria......... Supera el curs,  Apte  a la prova d´acces al CFGMitja.Realitzà l´FCT.

7)Oscar Martinez.......Supera el curs, apte a la prova d´accés a CFGMitjà .Realitzà l´FCT.

17)  Marcos Miguel....... Supera el curs , apte a la prova d´accés a CFGMitja Realitzà l´FCT,

18)  Andres Nadal........Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

19)  Andreu Bestard...Supera el curs,apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

20)  Samy de la Peña..... Supera el curs., apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

21)  Gabriel  Palmer...Abandona el curs el mes de gener per anar a treball a la construcció.

22)  Maria Pilar Rodríguez............Abandona el curs  per anar a cuidar una persona major

23)   Carlos Valenzuela  ....... ...Abandona el curs el mes de gener per anar a treball a l ‘empresa familiar  .

24)  Marcos Luis Hernández....... ...Abandona el curs el mes de gener per anar a treball construccuió.

25)  Maria Antonia Martinez......Supera el curs,apte a la prova d’acces a CFGMitja.Realitzal’FCT            

 

 

3.- Les tutories.

 

3.1-Les tutories amb els pares.

 

. En el moment de començar el curs acadèmic  es va dur a terme una reunió col·lectiva allà  on  vam informar dels objectius generals que es volien aconseguir    

Com cada any  hem tingut com a mínim una reunió individual  amb els pares de cada alumne. 

 

 

 

 

Pel que fa al nombre de reunions amb els pares ,ha donat els resultats segúents:

 

Curs

Entrevistes sol.licitades pels pares...........................................................7

Entrevistes sol.licitades pel tutor ............................................................17

Entrevistes realitzades............................................................................10

Telef. dels pares ....................................................................................9.

Telef. als pares .......................................................................................58.

Entrevistes individuals amb els alumnes................................................7

 

 

 

 

3.2- La coordinació  dels tutors amb la Direcció.

 

Les reunions de tutors de  eren clares amb gran quantitat de documentació  útil per dur a terme les practiques de tutoria

 

Sempre que hem demanat la col.laboració del  director,cap d’estudis o secretari  ens han ajudat  

 

4. - Avaluacions.

Els objectius programats, tractant-se d’alumnes d’Iniciació Professional, han de ser de fàcil consecució. Els alumnes en general superen els objectius programats i ha de servir d’intrducció dels alumnes al món laboral

 

5.-Assumptes disciplinaris i normes de comportament.

 

Hi ha hagut  pocs problemes de disciplina  el seu comportament ha estat molt bo  ja que tenien interes  en les activitats dutes a terme.

 

 

 

 

6.- Atenció a la diversitat.

 

 

La valoració de la coordinació amb el departament d’orientació es molt positiva ja que en el moment que sortia algun tipus de problema es solucionava de manera ràpida.

 

 

 

 

 

7.Relacions amb empreses . Pràctiques

 

Memoria de les pràctiques formatives en el centre de treball 2002-2003

Introducció

11 alumnes  han anat a fer les FCT

Els objectius generals han estat superats pels alumnes.

Les pràctiques han durar 5 setmanes i tots els alumnes han realitzat 150 hores, +- 8hores diàries cada dia.

El seguiment de les pràctiques s’ha dut a terme els divendres de 10h a 12 h

El tutor del centre educatiu ha visitat les empreses 1 dia cada setmana com a mínim .

Hem controlat els objectius dels coneixements que l’alumnat ha d’ aconseguir, també hem fet un gran seguiment de l’assistència ,puntualitat, atenció a la higiene , compliment de les normes bàsiques d’educació , cortesia i la recerca de la qualitat.

Valoració del tutor del centre de treball.

La valoració és molt positiva , i valoren l’assitència, compliment de les normes basiques d’educació cortesia i motivació.

 

 

Empreses on han realitzat les FCT

Restaurant Es Garrigó

Fàbrica de gelats(Fet a Sóller)

Restaurant es canyís

El olivo

Restaurant Can Lluís

Hotel Suliar palace

Restaurant Les oliveres

Restaurant Can Penasso

Restaurant Can Jaume   

 

 

 

 

8.Resultat de la valoració de les tutories per part dels alumnes.

El  resultats són bons  els alumnes estan satifets de les activitats fetes

 

9.Valoració de les tutories per part dels tutor.

Els resultats de les tutories son molt positius  al llarg del curs hem realitzat tot tipus d’activitats .

-Benvinguda:Activitats d’acollida, presentació i integració.

-Activitats de convivència.

-Normes, objectius i funcionament de la tutoria.

-Objectius i funcions de la tutoria.

-Orientació Acadèmica i professional.

-Sessions d’avaluació.

-Activvitats i reunions de pares i mares.

 

 

 

 

 

La majoria d’activitats tenien a veure  amb habilitats socials

-------------------------------------------------------------------------

 

Activitats

Festa dels foguerons

Festes de les verges

Sortida tutoria

I Això de la FP ,Què és?

Informar dels objectius d’ESO

Què és la SIDA?

Què són les drogues.

Autoexploració del jo.

El nostre temps

T’agrada

L’amistat

Escolta activa

Dia de la Pau i no violència

Com puc aprendre a trobar solucio als meus problemes

Tecniques de repos de la ment.

Mètodes preventius en el sexe.

 

 

10. sugeriments per al proper curs

 

 

 


Logo Formació Professional de Qüalitat

Deixa la teva opinió sobre aquesta pàgina als correus: 

  parlemdecuina@hotmail.com  o bé a webmaster@cuinant.com

Juan Antonio Fernández Vila.
Copyright © 2004-05 [www.cuinant.com]. Reservats tots els drets.
Revisat el: 11-06-2005 18:32:12.